Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a HA Kereskedőház Kft. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Fertő út 111., adószám: 13354055-2-09), mint szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett a www.ajtoablakgyar.hu weboldalon található webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az 1. pontban megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF a Szolgáltató és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybe vevőinek (továbbiakban Megrendelő) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza.

Jelen ÁSZF értelmében a „Szolgáltató” a webáruház üzemeltetője, amely a webáruházban rendelhető termékeket értékesítő szolgáltatást nyújtó 1. pontban meghatározott jogi személy.

Jelen ÁSZF értelmében „Megrendelő” minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére a www.ajtoablakgyar.hu  címen üzemeltett webáruházban megrendelést nyújt be.

A webáruházban történő megrendelés feltétele az ÁSZF Megrendelő általi elfogadása. A megrendelés elküldésével Megrendelő kijelenti, hogy a webáruház használatára vonatkozó ÁSZF-t elolvasta, az abban foglaltakat megértette, azokat teljes egészében elfogadta, magára kötelező érvényűnek tekinti, amelyek így a szerződés részévé váltak.

Jelen ÁSZF nyilvánosak. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján www.ajtoablakgyar.hu és aldomain-jein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.ajtoablakgyar.hu és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: www.ajtoablakgyar.hu.aszf.pdf

1.SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve: HA Kereskedőház Kft.

A szolgáltató székhelye és egyben a panaszügyintézés helyszíne: 4200 Hajdúszoboszló, Fertő út 111.

Cégjegyzékszám: 09-09-010987

Adószám: 13354055-2-09

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Debreceni Törvényszék

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ajtoablakgyarto@gmail.com

Telefon: +36 52 557 706  Mobil: +36 30 681 10 75

1.1.Tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail, fax száma:

Neve: Netmask Interactive Kft. (netmask.hu)

A tárhelyszolgáltató székhelye: 1131 Budapest, Nővér u. 110.

Fax: +36 1 700 24 65

E-mail: ugyfelszolgalat@netmask.hu

2.ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.A jelen ÁSZF 2021. január 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató a weboldalon azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Megrendelőket a változásról emailben értesíti – mely alapján a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani.

2.3.Jelen weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3.REGISZTRÁCIÓ, VÁSÁRLÁS

3.1.A Megrendelő a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF, továbbá a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte, magára kötelezőnek érvényűnek tekinti és elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul.

3.2.Megrendelő a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3.A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4.A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik (ha a vásárláshoz Megrendelő regisztrált az oldalon).

4.MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1.A Megrendelő által megrendelhető, megvásárolható termékek, szolgáltatások köre a Szolgáltató webáruházában tekinthetőek meg. A webáruházban a termékek felsorolása mellett a nettó árak „(+ ÁFA)” kerültek feltüntetésre. Rendelés esetén a kosár részletes nézetében („kosár összesen”) és a rendelés leadásakor, valamint a rendelés visszaigazolásában feltüntetésre kerül a bruttó ár (az ÁFA tartalommal növelt ár). A termékre megjelenített árak forintban értendők, nem tartalmazzák a szállítás költségét.

4.2.A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a megrendelni kívánt termék nevét, jellemzőit (leírását), a termékről fotót jelenít meg. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. A webáruházban feltüntetett képek illusztrációk, a képekkel kapcsolatos esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4.3.A Szolgáltató a webáruházból megrendelhető termékek, szolgáltatások árai változtatásának jogát fenntartja oly módon, hogy a módosítás a webáruházban történő egyidejű megjelenéssel lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

4.4.A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy rendszerhibának felróható adatrögzítő hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert, általánosan elfogadott, vagy becsült árától jelentősen eltérő, irreális árra. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében a Megrendelő vagy megrendelheti a terméket a helyes áron, vagy minden, a Megrendelőt terhelő jogkövetkezmény nélkül, elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés.

4.5.A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

5.RENDELÉS MENETE

5.1.A ajtoablakgyar.hu üzemelő weboldal webáruházban bárki vásárolhat. A webáruházban történő vásárlás kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, elektronikus úton történő megrendeléssel lehetséges. Megrendelő a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5.2.A Szolgáltató fenntartja magának jogot arra, hogy a Megrendelő vásárláskor megadott adatainak a valóságáról meggyőződjön. Amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges vagy értelmezhetetlen, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelést törölje. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti elektronikus szerződés létrejöttének időpontja a Szolgáltató megrendelés visszaigazolásának a Megrendelő e-mail címére történő megérkezésének napja. A webáruházban történő megrendelést a Szolgáltató kizárólag abban az esetben fogadja el, ha a megrendeléshez szükséges valamennyi mező kitöltésre került a Megrendelő által. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.3 Az oldalon a termékek kategorizálva jelennek meg. A Megrendelő a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. A Megrendelő kosárba helyezi a kiválasztott terméket, termékeket a „kosárba teszem” gombra kattintva. A Megrendelő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” gombra kattintva. Miután a Megrendelő befejezte a termékek kosárba helyezését, a kosárban összegezheti, hogy ott ténylegesen az általa megvásárolni kívánt termék, termékek szerepelnek-e. Megrendelő a megrendelés bármely szakaszában, a megrendelés Szolgáltató számára történő elküldéséig, a webáruházban javíthatja az esetlegesen hibásan bevitt adatokat. Amennyiben a Megrendelő további terméket, termékeket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása gombot”. Ha nem szeretne további terméket, termékeket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt terméket, termékeket, annak, azoknak darabszámát. A „törlés – „X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „fel „+”, le „-„” ikonra kattint a Megrendelő.

5.4.Adatbeviteli hibák javítása: Megrendelő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Bővebben: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Megrendelő be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Megrendelő a kosárban található termékeket, akkor az „X” „eltávolítás” gombra kattint. A rendelés során a Megrendelőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.

5.5.Amennyiben a Szolgáltató webáruházában hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja jogát a hiba vagy hiányosság korrekcióra. Ilyen esetben a hiba vagy hiányosság Szolgáltató általi felismerése esetén, illetve módosítása után Szolgáltató azonnal tájékoztatja a Megrendelőt a korrekcióról. Megrendelő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

5.6.Megrendelő megadja a vásárlói adatokat (vezetéknév, keresztnév, cégnév (nem kötelező) ország, irányítószám, város, utca, házszám, megye, telefonszám, e-mail cím), a szállítási címet, majd a szállítási és fizetési módot. Az adatok megadását követően Megrendelő a ”megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével egyidőben.

6.FIZETÉSI MÓDOK

6.1.Megrendelő az általa megrendelt termék, termékek vételárát minden esetben számla ellenében fizeti meg.  A termék, termékek kiszállítása vagy telephelyen történő személyes átvétele kizárólag az előre utalás vagy az online bankkártyás fizetés után történhet meg.

6.1.1.Előre utalással: Megrendelő a megrendelt termék, termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 1 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Megrendelő jogosult a termék, termékek meghatározott módon történő átvételére.  Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő megrendelésszámot. Az ennek elmulasztásából vagy a megrendelésszám hibás feltüntetéséből adódó károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat, a többletköltséget a Megrendelő viseli.

6.1.2.Online bankkártyával: Megrendelőnek lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató (Barion) biztonságos fizetési rendszerén keresztül. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. *Barion által megvalósított információtechnológiai adatkezelés: 1. Kosártartalom megosztása és Barion Pixel használata csalások ellen: a Barion minden fizetést vizsgál annak érdekében, hogy kiszűrje a csalásokat. Csalásmegelőző rendszer üzemeltetésére a magyar jogszabályok is kötelezik. A pontos kosártartalom és a látogatók aktivitása fontos információkat adhat e cél elérésére. A Barion Pixel Adatkezelő (Szolgáltató) weboldalán történő elhelyezésével válik lehetővé az adott fizetési művelethez tartozó felhasználói (megrendelői) aktivitásra vonatkozó információk gyűjtése. Ezen információkat a Barion sosem használja fel marketing célokra a Felhasználók (Megrendelők) hozzájárulása nélkül. 2. A Barion Pixel marketing célokra való felhasználása: a Barion Pixel egy JavaScript kód, amely a látogatók aktivitását figyeli az Adatkezelő (Szolgáltató) weboldalán. A pixel által gyűjtött böngészési adatok a Felhasználó (Megrendelő) hozzájárulása nélkül csak a csalásmegelőzés érdekében kerülnek felhasználásra. A pixel által gyűjtött adatok marketing célra való felhasználására kizárólag akkor kerülhet sor, ha Felhasználó (Megrendelő) ahhoz előzetesen hozzájárult. 3. Barion Pixel segítségével gyűjtött adatok vonatkozásában a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., https://www.barion.com/hu/) az adatkezelő, a pixel által gyűjtött adatok közvetlenül a Barionhoz érkeznek. A Barion által megvalósított adatkezelésről, az adatkezelés további körülményeiről – a többi között a jogalapjáról, céljáról, kezelt adatok pontos köréről, adatkezelés időtartamáról – a Felhasználó (Megrendelő) bővebben tájékozódhat a https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/ oldalon. továbbá a www.ajtoablakgyar.hu/adatkezelesitajekoztato linken tájékozódhat.

6.1.3.A Szolgáltató fenntartja magának jogot bármely fizetési mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszüntetésére.

6.1.4.A Megrendelő a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége jelentkezik.

6.1.5.A fizetendő végösszeg a visszaigazoló e-mail-ben minden költséget tartalmaz (A Szolgáltató webáruházában a megrendelés összegének szállítási költséggel megnövelt összege). A Szolgáltató minden esetben elektronikus számlát bocsájt ki, amelyet e-mail-ben küld meg Megrendelő részére.

7.A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

7.1.Szolgáltató a Megrendelő megrendelését visszaigazolja. Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg a Megrendelőhöz 48 órán belül.  A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelő által a vásárlás, illetve a regisztráció (amennyiben regisztráció is történt a Megrendelő által a Szolgáltató webáruházában) során megadott megrendelői adatokat (például a számlázásra, a megrendelésre vonatkozó adatokat), a megrendelés azonosító számát, a megrendelés dátumát, a megrendelt termék, termékek azonosítóját (típus/cikkszámát), a megrendelt mennyiséget, a megrendelt termék, termékek árát, a szállítási költséget, és a fizetendő végösszeget. A megrendelés feldolgozása ezt követően kezdődik meg a Szolgáltató által. Probléma esetén (ilyen lehet például a készlet hiánya, a megrendelt termék, termékek gyárthatósági problémája, a megrendelés során leadott adatok pontatlansága) a Szolgáltató ügyfélszolgálata e-mailben veszi fel a kapcsolatot Megrendelővel.

7.2.A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben/munkaidőben történik (hétfőtől péntekig 8h00-12h00 és 13h00-15h00 óra között, szombatonként és vasárnaponként, valamint ünnepnapokon zárva). A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, azonban amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő legközelebbi munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

7.3.Szolgáltató webáruháza részletesen tartalmazza az egyes termékekre vonatkozó teljesítési határidőket.  Az általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 5-6 munkahét.

7.4.Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató a dolog (termék, termékek) tulajdonjogának átruházására, a Megrendelő a vételár megfizetésére és a dolog (termék, termékek) átvételére köteles.

7.5.Ha a Szolgáltató vállalkozás és a Megrendelő fogyasztó, és a Szolgáltató vállalja a dolog (termék, termékek) Megrendelőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Megrendelőre, amikor a Megrendelő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Megrendelőre, ha a fuvarozót a Megrendelő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem a Szolgáltató ajánlotta.

8.SZÁLLÍTÁS

8.1.A termék, termékek szállításának a módját a Megrendelő jogosult megválasztani. A termék, termékek átvételére Szolgáltató két lehetőséget biztosít: 1. Személyes házhozszállítás vagy 2. a 4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5. szám alatti telephelyen történő személyes átvétel. A szállítás költségeit minden esetben a Megrendelő viseli. A Szolgáltató minden esetben személyre szabott árajánlatot készít. Az ajánlat nagyságrendje függ a megrendelt termék mennyiségétől, terjedelmétől, súlyától, továbbá a szállítmányozási üzleti partnerek aktuális díjszabásától. A megrendelés, szállítási költségeit is tartalmazó, összesítőjét a Szolgáltató e-mailben küldi meg a Megrendelő részére. A szállítási díj változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja magának oly módon, hogy erről a Megrendelőt e-mailben értesíti. A szállítási cím Megrendelő által történő módosítása esetén, Megrendelő köteles a Szolgáltatót a kiszállítás előtt legalább 5 nappal, írásban (e-mail: ajtoablakgyarto@gmail.com ) értesíteni.

8.2.A termék, termékek átadásának Megrendelő hibájából történő meghiúsulása esetén, Megrendelő köteles Szolgáltató részére az ismételt kiszállítás költségeit megfizetni.

8.3.A Szolgáltató minden esetben gondoskodik a termék, termékek megfelelő, szállításra alkalmas csomagolásáról. Megrendelő köteles kézbesítéskor megvizsgálni a termék, termékek sértetlenségét. Megrendelő a szállítólevél aláírásával elismeri a teljesítés helyét, idejét, a teljesítés tényét. Sérülés esetén Megrendelő köteles jegyzőkönyv felvételét kérni.  Sérülés esetén a terméket, termékeket Megrendelő nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el.

9.ELÁLLÁS JOGA

9.1.A Szolgáltató webáruházában kezdeményezett megrendelés esetén a megrendelt termék, termékek átvételétől számított 14 napon belül Megrendelő elállhat vételi szándékától, indokolás nélkül. Az elállási határidő attól a naptól számított nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt (a szállítmányozótól eltérő) harmadik személy a terméket, termékeket átveszi. Amennyiben a vevő elállási jogát gyakorolni kívánja, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles a Szolgáltató részére írásban ajánlott küldeményként (postai úton) és elektronikus úton eljuttatni a Szolgáltató címére: 4200 Hajdúszoboszló, Fertő út 111. és ajtoablakgyarto@gmail.com  Elállási jog gyakorlása esetén a határidő számításának kiinduló pontja a postára adás napja.

9.2.Megrendelő, elállási jogának gyakorlása esetén köteles a megrendelt terméket, termékeket a Szolgáltató 4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5. szám alatti telephelyére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül, visszajuttatni.  A termék, termékek Szolgáltató telephelyére történő visszaküldésének, visszaszállításának költségei Megrendelőt terhelik.

9.3.A Megrendelő elállása esetén a Szolgáltató a teljes vételárat visszafizeti a termék, termékek beérkezését követő 14. napon belül. A visszatérítés átutalással történik.

9.4.Hibás termék, termékek esetében Megrendelő minőségi kifogást köteles bejelenteni Szolgáltató felé, és nem elállási szándékát.

9.5.A Megrendelőt nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet egyértelműen a Megrendelőre szabtak, a Megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (egyedi termékek) a 45/2014 (II.26.) Korm. rend. 29. § (1) bek. c) pontja alapján.

9.6.Elállás esetén Szolgáltató nem köteles a termék, termékek vételárát megtéríteni abban az esetben, ha a termék, termékek nem eredeti állapotukban kerülnek visszaszállításra.

9.7.Megrendelő az őt megillető elállási jogot rendeltetésszerűen, e jogával nem visszaélve köteles gyakorolni. Visszaélésnek minősülő elállás esetén Szolgáltató mentesül a termék, termékek visszavételének és visszafizetésének kötelezettsége alól.

10.SZAVATOSSÁG

Hibás teljesítés

10.1.A kötelezett (jelen ÁSZF-ben: Szolgáltató) hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés    időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett (Szolgáltató), ha a jogosult (jelen ÁSZF-ben: Megrendelő) a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

10.2.Fogyasztó (jelen ÁSZF-ben: Megrendelő) és vállalkozás (jelen ÁSZF-ben: Szolgáltató) közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára tér el.

10.3.Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

11.KELLÉKSZAVATOSSÁG

11.1.Milyen esetben élhet Megrendelő a kellékszavatossági jogával? Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

11.2.Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt a kellékszavatossági igénye alapján? Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

11.3.Milyen határidőben érvényesítheti Megrendelő kellékszavatossági igényét? Megrendelő (ha Fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Megrendelő (ha Fogyasztónak minősül) a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás és használt termék esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

11.4.Kivel szemben érvényesítheti Megrendelő (ha Fogyasztónak minősül) kellékszavatossági igényét? Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

11.5.Milyen egyéb feltétele van Megrendelő kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Megrendelő Fogyasztónak minősül)? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket, termékeket a webáruházat üzemeltető Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

12.TERMÉKSZAVATOSSÁG

12.1.Milyen esetben élhet Megrendelő (ha Fogyasztónak minősül) a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Megrendelő (ha Fogyasztónak minősül) – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

12.2.Milyen jogok illetik meg Megrendelőt (ha Fogyasztónak minősül) a termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Megrendelő (ha Fogyasztónak minősül) kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

12.3.Milyen esetben minősül a termék hibásnak?  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó (forgalmazó) által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

12.4.Milyen határidőben érvényesítheti Megrendelő (ha Fogyasztónak minősül) termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Megrendelő (ha Fogyasztónak minősül) a termék, termékek gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

12.5.Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megrendelőnek (ha Fogyasztónak minősül) kell bizonyítania.

12.6.A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítja:

-a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető

vagy

-a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.  Fogyasztó ((jelen ÁSZF-ben: Megrendelő, amennyiben Fogyasztónak minősül) ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval (forgalmazóval) szemben érvényesítheti.

12.7. Szolgáltató nem tartozik szavatossággal az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

13.A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

13.1.Megrendelő (ha Fogyasztónak minősül) és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Fogyasztó(jelen ÁSZF-ben: Megrendelő, amennyiben Fogyasztónak minősül) hátrányára nem térhet el.

13.2.Megrendelő (ha Fogyasztónak minősül) kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

13.3.A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

13.4.A Szolgáltató a Megrendelő (ha Fogyasztónak minősül) nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

13.5.A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Megrendelő (ha Fogyasztónak minősül) rendelkezésére kell bocsátani.

13.6.Ha a Szolgáltató a Megrendelő (ha Fogyasztónak minősül) szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Megrendelő (ha Fogyasztónak minősül).

13.7.A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

13.8.A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Megrendelőt (ha Fogyasztónak minősül) tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Megrendelő (ha Fogyasztónak minősül) előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Megrendelő (ha Fogyasztónak minősül) általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

14.JÓTÁLLÁS

14.1.Milyen esetben élhet Megrendelő (ha Fogyasztónak minősül) a jótállási jogával? Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a Megrendelő fogyasztónak minősül.

14.2.Megrendelőt (ha Fogyasztónak minősül) milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? A jótállás időtartama eladási ártól függően változik: 1. 10.000-100.000 forintig: 1 év; 2. 100.000-250.000 forintig: 2 év; 250.000 forint felett: 3 év. A határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

14.3.A jótállási határidő a fogyasztási cikk Megrendelő (ha Fogyasztónak minősül) részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó (Szolgáltató) vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a Megrendelő (ha Fogyasztónak minősül) a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor az átadás napja lesz a jótállás kezdő időpontja. Kijavítás esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átátadás napjától kezdve azzal az idővel, amíg a Megrendelő (ha Fogyasztónak minősül) a terméket, termékeket nem használhatta.

14.4.Jótállási igénye alapján a jogosult (megrendelő) választása szerint a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek (szolgáltató) – másik jótállási igény teljesıt́ésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesıt́ésével a jogosultnak (megrendelő)  okozott érdeksérelmet; vagy b). az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett (szolgáltató) költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett (szolgáltató) a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a Szolgáltató nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak (megrendelő)  a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

14.5.Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

14.6.Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól? A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Megrendelő.

14.7.Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

14.8.Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerűhasználatából keletkeztek.

14.9.Így különösen a Szolgáltató nem vállal felelősséget más Szolgáltató által kivitelezett szakszerűtlen beépítéséből eredő kárért, a hibás felmérésekből adódó kárért, károkért, továbbá a Megrendelő vagy a Megrendelő által megbízott harmadik személy általi (beleértve fuvarozó szolgálat) szállításból eredő károkért.

15.VEGYES RENDELKEZÉSEK

15.1.Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.

15.2.Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik,         az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

15.3.Amennyiben Szolgáltató a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

15.4.Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

15.5.Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webáruháza Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók (megrendelők) kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó (megrendelő) és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog.

15.6.Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Megrendelő állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

15.7.Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Megrendelő állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

15.8.Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

16.PANASZKEZELÉS RENDJE

16.1.A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelését megfelelő minőségben, a Megrendelő teljes megelégedettségére teljesítsen. Amennyiben Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, a webáruház üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban úgy panaszát a Szolgáltató részére az 1. pontban részletezett elérhetőségeken, telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

16.2.Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, egy másolati példányát pedig átadja a Megrendelőnek.

16.3.Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig a Szolgáltató megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

16.4.A Megrendelő panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

16.5.A Fogyasztó (jelen ÁSZF-ben: Megrendelő, amennyiben Fogyasztónak minősül) panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap vagy a békéltető testülethez az alábbi elérhetőségeken:

Békéltető testületek elérhetőségei:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe:

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.  

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500  

Fax száma: (76) 501-538  

Név: Mátyus Mariann  

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;  

Baranya Megyei Békéltető Testület  

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.  

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.  

Telefonszáma: (72) 507-154  

Fax száma: (72) 507-152  

Név: Dr. Bodnár József  

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;  

Békés Megyei Békéltető Testület Címe:

5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.  

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775  

Fax száma: (66) 324-976  

Név: Dr. Bagdi László  

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.  

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870  

Fax száma: (46) 501-099  

Név: Dr. Tulipán Péter  

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;  

Budapesti Békéltető Testület  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.  

Telefonszáma: (1) 488-2131  

Fax száma: (1) 488-2186  Név: Dr. Baranovszky György  

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;  

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe:

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.  

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék  

Fax száma: (62) 426-149  Név: Dékány László, Jenei Zoltán  

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;  

Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.  

Telefonszáma: (22) 510-310  

Fax száma: (22) 510-312  

Név: Kirst László  

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;  

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.  

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217  

Fax száma: (96) 520-218  

Név: Horváth László  

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;  

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.  

Telefonszáma: (52) 500-749  

Fax száma: (52) 500-720  

Név: Dr. Hajnal Zsolt  

E-mail cím: info@hbkik.hu;  

Heves Megyei Békéltető Testület Címe:

3300 Eger, Faiskola út 15.  

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.  

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék  

Fax száma: (36) 323-615  Név: Pintérné Dobó Tünde  

E-mail cím: tunde@hkik.hu;  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.  

Telefonszáma: (56) 510-610  

Fax száma: (56) 370-005  Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit  

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;  

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.  

Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259  

Név: Dr. Rozsnyói György  

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;  

Nógrád Megyei Békéltető Testület  Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a  

Telefonszám: (32) 520-860  

Fax száma: (32) 520-862  

Név: Dr. Pongó Erik  

E-mail cím: nkik@nkik.hu;  

Pest Megyei Békéltető Testület  

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.  

Telefonszáma: (1)-474-7921  

Fax száma: (1)-474-7921  Név: dr. Csanádi Károly  

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu;  

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.  

Telefonszáma: (82) 501-000  

Fax száma: (82) 501-046  

Név: Dr. Novák Ferenc  

E-mail cím: skik@skik.hu;  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.  

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180  

Fax száma: (42) 311-750  Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin  

E-mail cím: endrediemese@szabkam.hu;  

Tolna Megyei Békéltető Testület  

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.  

Telefonszáma: (74) 411-661  

Fax száma: (74) 411-456  

Név: Mátyás Tibor  

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;  

Vas Megyei Békéltető Testület  Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.  

Telefonszáma: (94) 312-356  

Fax száma: (94) 316-936  Név: Dr. Kövesdi Zoltán  

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu;  

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe:

8200 Veszprém, Budapest u. 3.  

Telefonszáma: (88) 429-008  

Fax száma: (88) 412-150  

Név: Dr. Óvári László  

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu;  

Zala Megyei Békéltető Testület  Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.  

Telefonszáma: (92) 550-514  

Fax száma: (92) 550-525  

Név: Dr. Jagasits József  

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu;  

 

16.6.A határon átnyúló egyedi fogyasztói panaszok és jogviták rendezésére az Európai Fogyasztói Központ közreműködése kérhető (*határon átnyúló fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található, és a vállalkozás székhelye, telephelye, letelepedési helye ettől eltérő európai uniós tagállamban van, vagy az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye más európai uniós tagállamban található, és a vállalkozás székhelye Magyarországon van) az alábbi elérhetőségeken:

Európai Fogyasztói Központ:

1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.

Levelezési cím: Innovációs és Technológiai Minisztérium – Európai Fogyasztói Központ, 1440 Budapest Pf. 1.

Telefon: 06-1-896-77-47;

E-mail: info@magyarefk.hu

Honlap: Európai Fogyasztói Központ

Facebook oldal: https://www.facebook.com/EuropaiFogyasztoiKozpont

16.7. Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre (vagy a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez) úgy a Felek (jelen ÁSZF-ben: Szolgáltató és Megrendelő) kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

17.ADATVÉDELEM

17.1. A weboldal adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el https://www.ajtoablakgyar.hu/adatkezelesitajekoztato/

 

Debrecen, 2021. január 01.

                                                                                                                                                                         HA Kereskedőház Kft.

 

Elállási nyilatkozat

 

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Webáruház adatai 1:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében 2:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /termék átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása:

Kelt:

Magyarázat:

  • Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.
  • A visszaküldendő termékek megjelelőse

Aláírás kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges